Įvyko baigiamoji projekto konferencija

2015 m. rugsėjo 16-19 d. Vilniuje vyko tarptautinė visuotinės dotacijos projekto baigiamoji konferencija “Demografinė raida: diferenciacijos veiksniai, pasekmės, iššūkiai”. Konferencijos metu buvo pristatyti visuotinės dotacijos projekto rezultatai, pasiekti taikant inovacinius gyventojų surašymo ir demografinių registrų duomenų bazių jungimo ir diferenciacijos analizės metodus. Konferencijoje pranešimus mirtingumo, sveikatos politikos, migracijos, šeimos politikos ir kitomis demografinėmis temomis skaitė Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Plenarinėje sesijoje pranešimą skaitė žymus danų sociologas Gøsta Esping-Andersen.

Konferencijos akimirkos:

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto “Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K “Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)” lėšomis.

Apie projektą

Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų raidos tvarumui (2012-2015). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinimo priemonės (visuotinė dotacija) lėšomis (paramą administruoja Lietuvos mokslo taryba). Vadovas – D. Jasilionis.

PROJEKTO ANOTACIJA

Tarptautiniai ir Lietuvos moksliniai tyrimai rodo, kad nepalankią bendrą demografinę situaciją didele dalimi lemia blogi kai kurių gyventojų grupių demografiniai rodikliai. Atsakas šiai Lietuvos ir visos Europos Sąjungos mastu aktualiai problemai – efektyvios, moksliniais duomenimis grįstos gyventojų (demografinės) politikos kūrimas. Tai reikalauja naujų visos populiacijos lygmens patikimų duomenų ir inovacinių metodų tinkamų adekvačiai tirti demografinių procesų diferenciaciją ir jos įtaką gyventojų raidai. Pagrindinis projekto tikslas – taikant modernius ir kuriant inovacinius gyventojų surašymo ir demografinių registrų duomenų bazių jungimo ir diferenciacijos analizės metodus tirti Lietuvos demografinių procesų (gimstamumo, santuokų, ištuokų, mirtingumo) diferenciaciją ir jos įtaką demografinės raidos tvarumui. Projekto metu gauta naujos kartos mokslo informacija bus skirta viešosios politikos kūrėjams ir vykdytojams bei tarptautinei ir Lietuvos mokslo bendruomenei. Šis projektas padės solidžius pagrindus tolimesniems demografinių procesų tyrimams Lietuvoje ir kitose ES šalyse, o taip pat paskatins Lietuvos demografijos tyrimų konkurencingumą tarptautinėje mokslo aplinkoje. Įgyvendinus projektą bus sukurti unikalūs duomenų šaltiniai, kurių informacinis potencialas leis vykdyti gilesnius atskirų demografinių problemų tyrimus ateityje. Taip pat bus sukurti nauji metodologiniai sprendimai, kurie bus taikomi tolesniuose Lietuvos ir kitų šalių mokslo tyrimuose. Projektas teiks patikimesnę ir detalesnę nei iki šiol mokslinę informaciją gyventojų (demografinės) politikos kūrėjams, sudarys prielaidas grįsti viešosios politikos sprendimus naujomis žiniomis, o taip pat sukurs metodologines prielaidas demografinės situacijos nuolatinės stebėsenos kūrimui. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymo, aktyvesnio Lietuvos mokslininkų tarptautinio bendradarbiavimo įtraukiant į projekto vykdymą aukšto tarptautinio lygio kitų šalių mokslininkus, sukurs geresnes prielaidas LSTC mokslininkams įsijungti į kitas tarptautines mokslo programas.

es logo

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto “Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K “Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)” lėšomis.