Duomenys

Projekte dirbanti mokslininkų grupė sukūrė galimybę viešai naudotis projekto metu sukurtomis agreguoto lygmens duomenų bazėmis. Duomenų bazės saugomos Lietuvos socialinių tyrimų centro duomenų saugykloje (serveryje). Duomenų bazės pateikiamos plačiai paplitusiame .csv formate – šis formatas lengvai importuojamas į bet kurį statistinės analizės paketą. Norint gauti šiuos duomenys reikia užpildyti duomenų užklausos formą, ją pasirašyti, nuskanuoti ir nusiųsti el. paštu: dstumbrys@gmail.com. Už projekto metu sukurtų duomenų bazių sklaidą atsakingas Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas Daumantas Stumbrys. Duomenys yra teikiami nemokamai.

Duomenų užklausos formą galite rasti čia.

Šiuo metu yra pateikiamos žemiau išvardintos duomenų bazės.

1. Lietuvos ir Baltarusijos suaugusių vyrų mirtingumo dėl su alkoholiu susijusių mirties priežasčių duomenų bazė

Lietuvos ir Baltarusijos suaugusių vyrų mirtingumo dėl su alkoholiu susijusių mirties priežasčių duomenų baze gali naudotis visi tyrėjai. Šios duomenų bazės tikslas – pateikti mokslinius duomenis apie suaugusių vyrų mirtingumo dėl su alkoholiu susijusių mirties priežasčių regioninę variaciją Lietuvoje ir Baltarusijoje bei jos socioekonominius ir sociodemografinius (makro lygmens) veiksnius. Šie duomenys taikytini erdvinei analizei (LISA žemėlapių metodas ir erdvinis modeliavimas (spatial regression models)). Duomenys taip pat skirti sienas kertančių padidintos mirtingumo rizikos arealų identifikavimui.

Duomenų bazės kintamųjų specifikaciją galima rasti čia.

2. Integruota su 2011 m. gyventojų surašymu sujungtų gimstamumo, santuokų, ištuokų ir mirtingumo agreguotų duomenų bazė

Šios duomenų bazės tikslas – pateikti mokslinius su 2011 m. gyventojų surašymu sujungtus duomenis apie Lietuvos vyrų ir moterų pirmųjų santuokų, pirmųjų ištuokų, mirčių skaičius bei atitinkamus išgyventų metų (stebėjimo periodo metu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.) skaičius pagal kiekvieną pagrindinių sociodemografinių ir socioekonominių kintamųjų (amžius, lytis, miesto-kaimo gyvenamoji vieta, tautybė, išsilavinimas, ekonominio aktyvumo statusas) kategorijų kombinaciją. Taip pat pateikiami duomenys apie atitinkamą reproduktyvaus amžiaus (15-59 m.) moterų skaičiaus ir jų pagimdytų vaikų skaičiaus pasiskirstymą pagal amžiaus (surašymo metu), miesto-kaimo gyvenamosios vietos, tautybės ir išsilavinimo kintamųjų kategorijų kombinaciją. Šie duomenys skirti standartizuotų pagal amžių bendrųjų pirmųjų santuokų, pirmųjų ištuokų, mirtingumo ir agreguotų kumuliacinių gimstamumo rodiklių skaičiavimams ir analizei.

Duomenų bazės kintamųjų specifikaciją galima rasti čia.

3. Gimstamumo, santuokų, ištuokų ir mirtingumo socioekonominės ir sociodemografinės diferenciacijos rodiklių duomenų bazė

Šios duomenų bazės tikslas – pateikti mokslinius duomenis apie Lietuvos vyrų ir moterų antrojo vaiko gimstamumo, pirmųjų santuokų, pirmųjų ištuokų ir mirtingumo socioekonominės ir sociodemografinės diferenciacijos rodiklius. Santykiniai šių demografinių procesų rizkos rodikliai (pirmųjų santuokų rodiklių santykis, pirmųjų skyrybų rodiklių santykis, mirtingumo rodiklių santykis, antrųjų gimimų rodiklių santykis) ir jų 95% pasikliautiniai intervalai buvo apskaičiuoti taikant Puasono regresijos procedūras. Mirtingumo rodiklių santykiai rodiklių santykiai buvo apskaičiuoti Puasono regresijos modelyje papildomai kontroliuojant amžiaus veiksnį (standartizacija pagal amžių); antrųjų gimimų rodiklių santykiai – kontroliuojant amžiaus, santuokinio statuso, išsilavinimo, ekonominio aktyvumo ir miesto-kaimo gyvamosios vietos veiksnius; pirmųjų santuokų rodiklių santykiai – kontroliuojant amžiaus, išsilavinimo, ekonominio aktyvumo, miesto-kaimo gyvamosios vietos, kontroliuojant amžiaus, santuokinio statuso, išsilavinimo, ekonominio aktyvumo, tautybės, miesto-kaimo gyvenamosios vietos, miesto-kaimo gimimo vietos ir gyvenamosios vietos likus metams iki 2011 m. gyv. surašymo veiksnius; pirmųjų skyrybų rodiklių santykiai – kontroliuojant santuokos trukmės, santuokos kohortos, amžiaus pirmos santuokos metu, išsilavinimo, ekonominio aktyvumo statuso, tautybės, miesto-kaimo gyvenamosios vietos ir miesto-kaimo gimimo vietos veiksnius.

Duomenų bazės kintamųjų specifikaciją galima rasti čia.